Award

Awards List

Dr. Ziyi Liang

Publication Chair of CIYCEE 2020

 

Best Presentation Award

Session

System ID

Speaker

Session

System ID

Speaker

01 5193 Yunfei Du 16 5565 Rong Zhou

02

5211

Yujuan Fang

17

5161

Sheng Li

03 5315

Huaidong Min

18 5139

Caihong Guo

04 5207

Zhiren Xu

19 5339

Tian Fang

05 5217

Chong Zhou

20 5227

Zhenyu Zhao

06 5203

Jiawei Yu

21 6411

Yaxin Peng

07 5587

Meng Li

22 5459

Yujie Zhao

08 5543

Xianbin Qin

23 5317

Zhao Wang

09 5237

Liangli Xiong

24 5585

Ming Yin

10 5261

Sai Wang

25 5179

Houxiu Xiao

11 5133

Xiaojing Qi

26 5147

Shixu Zhang

12 5619

Qiyuan Wang

27 5273

Hongbo Sun

13 5177

Qiang Wang

28

5363

Yuqi Wei

14 5331

Pin Lv

29 5233

Jing Liu

15 5245

Yang He

30

5143

Lei Wang

 

 

Best Paper Award

No.

Title

Authors

01

A Dual Consequent-pole Split-tooth Vernier Machine with Enhanced Modulation Effect

Hailin Huang, Dawei Li, Ronghai Qu, Boran Han

02

Speed Sensorless Model Predictive Flux Control  of Induction Motor Based on Adaptive Gain Sliding Mode Observer

Zeyu Hu, Chao Gao, Hengyu Guan, Jian Xiong,* Kai Zhang 

03

A Modified Whale Optimization Algorithm for Electromagnetic Inverse Problems

Boqun Li , * Jiaqiang Yang,

04

Front-end Signal Synthesis Design of Low-Level Radio Frequency Control System

Sijing He, Xiude Tu, Lei Wang,* Yongqian Xiong

05

Failure Analysis of a 100 Tesla Pulsed Magnet

Houxiu Xiao, Xianfeng Sun, Xianfei Chen, Xiaofeng Li, Shuang Wang

06

Simulation Optimization and Experimental Research on Dynamic Characteristics and Contact Bounce of Inclined Pole Surface AC Contactor

Yuyuan Zhou, Xiangjun Liu

07

Magnetic Shielding of Wireless Power Transfer Using Zero Permeability Metamaterial Slab

Conghui Lu, Xiutao Huang, Cancan Rong, Xiong Tao, YingQin Zeng

08

Empirical Model For the Propagation of Shockwaves Produced by Underwater Pulsed Current Discharge

Yong Zhao, *Yi Liu, He Zhang, Fuchang Lin, 

09

Comparative Analysis of CM EMI for Boost Converter Using Si/SiC hybrid switch

BoHu, ZishunPeng, PeiXiao, YuxingDai, ChaoZhang

10

Power Loss Model and Efficiency Analysis of a Boost Full-bridge Isolated Converter based on SiC MOSFETs for PV applications

Degang Dou, Yibo Wang, Yu Zhou, Miaomiao Wei, Huan Wang 

11

Improved Calculation Method for Inductance Value of the Air-Gap Inductor

Xinsheng Zhang, * Fei Xiao, Ruitian Wang, Xuexin Fan, Haichao Wang

12

Distributed scheduling of active distribution network with multi-type distributed generation clusters

Shixu Zhang, Shihong Miao*, Weichen Yang, Zhiwei Liu 

13

Energy router based minimum loss cost routing strategy in energy internet

Yunfei Du, *Xianggen Yin, Jinmu Lai, Guanqun Sun, Zhiwei Zhao

14

Research on Optimal Dispatch of Inter-regional Large-scale Wind Power Consumption

Liufei Tao, * Liangsong Zhou 

15

Stability analysis of VSC based on SISO equivalent in current control timescale

*Yaxin Peng, Xiaoming Yuan

 

Log in Sign up Registration Submit